นายกฯ แต่งตั้ง 12 อรหันต์ ปรึกษาดูแลด้านเศรษฐกิจ-สังคม

0
764
นายกฯ ประยุทธ์ แต่งตั้ง 12 ที่ปรึกษา

นายกฯ แต่งตั้ง 12 อรหันต์ ปรึกษาดูแลด้านเศรษฐกิจ-สังคม

นายกฯ แต่งตั้ง 12 อรหันต์ ปรึกษาดูแลด้านเศรษฐกิจ-สังคม

นายกฯ แต่งตั้ง 12 อรหันต์ ปรึกษาดูแลด้านเศรษฐกิจ-สังคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อช่วงค่ำของวานนี้ (1 พ.ค.) โดยมีเนื้อหาดังนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 2 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธาน

2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉาย กีระนันทน์ รองประธาน

3. ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กรรมการ

4. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการ

6. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ

7. พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา กรรมการ

8. นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการ

9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ

10. นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมการ

11. นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ

12. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

13. รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ขอบคุณข้อมูลข่าว ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here